MEDIACE


 • Co je mediace ?
 • Kdo je mediátor ?
 • Kdy je vhodná mediace ?
 • Oblasti využití mediace

Co je mediace

Mediace je proces řešení sporu mimosoudní cestou, kde obě strany mohou vyjádřit své postoje a potřeby a tak mohou pochopit druhou stranu a i sama sebe.
Mediace může probíhat před soudním řízením, v průběhu i po ukončení soudního řízení.  Zapsaná mediace je nařízena soudem v rámci vydaného usnesení. 
Mediační proces má jasná pravidla, která vysvětlí mediátor v úvodu. Zejména jde o nestrannost mediátorky, mlčenlivost, respekt, vyváženost, transparentnost
Cílem mediace je jasná, srozumitelná a vyvážená dohoda všech zúčastněných stran. K dohodě dojít nemusí, v zásadě může dojít k pochopení, vyjasnění, k možnému řešení. 

Kdo je mediátor

Mediátor je nezávislý a nezaujatý odborník, který provází obě strany ke vzájemnému porozumění.
Mediátor je nestranný, to znamená, že klientům dává stejný prostor k vyjádření. Reflektuje stanoviska stran a vede strany ke vzájemné dohodě. 
Mediátor je vyškolený v oblasti komunikace, psychologie, i v základech práva. Nemusí nutně být právníkem. V průběhu konzultací, po vzájemné dohodě a po zvážení, je možné, aby si strany pozvaly i své právní zástupce.

Kdy je vhodná mediace

 • jsem s někým v konfliktu a záleží mi na něm
 • potřebuji se s někým dohodnout a stanovit pravidla další spolupráce
 • nemám zájem o dlouhá jednání u soudu
 • u soudu vyhraje jen jeden, potřebuji, abychom vyhráli oba
 • rozvádím se nebo rozcházím s partnerem a potřebuji se domluvit na jasných pravidlech v péči o naše děti
 • pokud hledáte proces mimo zavedené postupy, kde se můžete svobodně rozhodnout
 • pokud hledáte diskrétnost, anonymitu

Oblasti využití mediace

Mediace v rodinných a partnerských konfliktech – partneři, manželé, rodinní příslušníci 
Mediace v sousedských konfliktech – občané a obecný úřady, sousedé
Mediace při konfliktech v zaměstnání – nadřízení, podřízení, kolegové
Mediace při konfliktech ve škole – učitelé, žáci, rodiče

Mediace v rodinných a partnerských konfliktech

 • dohody o výchově dětí, soužití v rodině, rodinné uspořádání

 • mezigenerační vztahy, péče o osoby blízké

 • při rozvodu úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte

 • úprava vztahů v náhradní rodinné péči

 • asistovaný kontakt (u náhradních pěstounů a biologických rodičů a dítěte – pomoc při setkání nebo u rodičů při předávání dětí v rámci předrozvodové nebo porozvodové situace)

Mediace v sousedských konfliktech

 • Sousedské spory(neefektivní komunikace, agresivita atd)

 • Spory související s bydlením (v bytovce, v dvojdomku atd. )

 • Majetkové spory – dědictví a z toho vyplývající spory v rodině atd.
  Mediace při konfliktech v zaměstnání – nadřízení, podřízení, kolegové

 • Komunikace mezi zaměstnanci

 • Komunikace mezi spoluvlastníky firmy
  Mediace při konfliktech ve škole – učitelé, žáci, rodiče

 • Zefektivnění komutace mezi školu a rodiči

Mediace v rámci zákona č.202/2012 Sb

Dle výše uvedeného zákona je mediace

 • postup řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikace mezi stranami a pomohli tak stranám dojít ke smírnému řešení jejich sporu.

 • Výsledkem může být uzavření mediační dohody, kterou mohou strany využít v případném soudním řízení

 • Základním principem je, že jde o soudem nařízenou mediaci, kterou může provádět jen zapsaný mediátor. Tito zapsaní mediátoři jsou uvedeni v Seznamu, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 • Účast na takto nařízené mediaci je povinná, alespoň na úvodním setkání.  Na tomto úvodním setkání se může vyjasnit, zda daný případ je vhodný k dalšímu postupu Pokud se strany dohodnou, že vstupují do mediace, mediátor s nimi sepíše Smlouvu o provedení mediace. 

 • Zapsaný mediátor má povinnost uzavřít se stranami Dohodu o provedení mediace dle § 4/1 zákona č. 202/2012 Sb a vydat potvrzení o účasti u zapsané mediace dle § 8/1, písm. f. Další povinnosti jsou uvedeny tamtéž.

 • Možnosti ukončení mediace v kontextu zákona č. 202/2012 Sb jsou uvedeny v tomto zákoně pod § 6.

 • Možnou přítomnost advokátů stran sporu řeším individuálně a v souladu s principem rovností stran. Strany s jejich přítomností musí souhlasit a být o tom předem informovány

 • Zákon o mediaci zde